Σαρωνικός – 6 Θέσεις Εργασίας Βοηθοί Σερβιτόρων – Βοηθοί Μαγείρων 

Η Ανώνυµη ∆ηµοτική Μονοµετοχική Κατασκευαστική Εταιρεία Σαρωνικού, ύστερα από την 53/2018 απόφαση του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (∆ίµηνης ∆ιάρκειας), συνολικού αριθµού έξι (6) ατόµων, προς κάλυψη
των αναγκών των υπηρεσιών της, για τις εξής ειδικότητες,

ΥΕ Βοηθών Σερβιτόρων 4 

ΥΕ Βοηθών Μαγείρων    2 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά :
1. Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας.
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους µόνιµους
υπαλλήλους του άρθρου 169 παρ. 2 του Ν.3584/07.
3. Υπεύθυνη ∆ήλωση για τον χρονικό περιορισµό του δωδεκαµήνου όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν.4325/15 που αντικαθιστά την παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007.
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
5. Πιστοποιητικό υγείας (υγειονοµικού ενδιαφέροντος).
6. ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη ∆ηµοτική Κοινότητα Αναβύσσου (∆/νση Βασ. Κωνσταντίνου & Κρήτης, Τ.Κ. 19013, Ανάβυσσος Αττικής, τηλ. 2291041220 εσωτ. 365) και αρµόδια για την παραλαβή των αιτήσεων είναι η κ. Χαλκοδαίµων Αναστασία κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους εντός προθεσµίας πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την εποµένη της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων της Ανώνυµης ∆ηµοτικής Μονοµετοχικής Κατασκευαστικής Εταιρείας Σαρωνικού, δηλαδή από ∆ευτέρα 16/04/2018 µέχρι και Παρασκευή 20/04/2018.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΚοινοποιήστε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.